Ценностите са в основата на това кои сме ние като хора, но са и в основата на това, което сме като организации и общности.

В подкрепа на Световния ден на ценностите попитахме членове на няколко глобални и местни общности, в които участваме или с които си партнираме, какви са личните ценности на хората в тях. Попитахме същото и хора от няколко бизнес организации. Имаше много ценности, които хората в тези организации и общности споделяха, но имаше и такива, които бяха строго индивидуални.

Уникалната комбинация от преобладаващите лични ценности на хората и преодоляващите организационни ценности създават уникалната същност на всяка човешка система.

 

ИНДИВИДУАЛНИ ЦЕННОСТИ И ПЪЛНОСПЕКТЪРНА ЛИЧНОСТ

Разглеждайки индивидуалните ценности на един човек и внимателно вглеждайки се в тях, ние го опознаваме дълбоко. Нека например се запознаем с двама души:

Първият счита, че най-важните ценности за него са отдаденост, целеустременост, отговорност, финансова стабилност, сигурност, амбиция, постижения, честност, уважение и баланс между работа и личен живот.

Прочетете няколко пъти тези ценности. Какво Ви казват те за този човек? Как би действал той в дадена ситуация?

Ето в какво вярва и вторият: откритост, любопитство, благоразположение, кураж, креативност, учене през целия живот, принос за положителна промяна, доверие, визия и осъзнатост за околната среда.

Прочетете няколко пъти ценностите и на този втори човек. Какво Ви казват те? Как би действал той в дадена ситуация?

Ако останете достатъчно дълго с ценностите на всеки един от тези хора ще започнете да си представяте какъв човек стои пред Вас, какво го вълнува, как се държи и какви решения взема. Още по-точна ще бъде представата Ви, ако наред със самооценката на дадения човек видите и  в какви ценности вярва той според хората около него.

Същото се отнася и до всяка една организация, защото тя е система от хора. Нека обаче първо уеднаквим представата си за това какво всъщност са ценностите. Аз самата дълго време смятах, че ценностите са нещо, свързано с характера, етиката и морала.  Мислех си също, че те не се променят и остават едни и същи през целия живот. Преди много години, когато започнах да работя в сферата на организационната култура и ценностите, осъзнах, че това не е така.

Според Barrett Values Centre ценностите са енергийните двигатели на нашите стремежи и намерения и са ключът към индивидуалните ни постижения и разцвет. Те отразяват това, което е важно за нас. Те са краткият начин за описание на това, което ни мотивира като хора или организации. Заедно с нашите вярвания те са причините, които ни карат да вземем едно или друго решение. Те определят кой е всеки от нас като човек, какво ни е скъпо, какво ни разстройва и какво стои в основата на всички наши решения.

За да израстваме и да се развиваме, трябва да сме наясно с нашите собствени ценности, както и с това как тези ценности влияят върху нашите решения и действия. Ценностите, които са важни за нас в даден момент са отражение на нашите текущи нужди и на нашите незадоволени в миналото потребности. През различните етапи на психологическото ни развитие някои ценности се променят; а други ценности остават същите.

Според направени от Barrett Values Centre изследвания ценности могат да бъдат положителни и потенциално ограничаващи.

 • Положителните ценности, често наричани добродетели, ни дават възможност да живеем автентично, свързано и да допринасяме за общото благо. Когато се водим от своите положителни ценности при вземане на решения, ние изграждаме свързаност с другите и създаваме лоялност и доверие. Ние сме спокойни със себе си и другите и се чувстваме комфортно в нсвоята физическа и социална среда. Положителните ценности насърчават личностното ни израстване и създават вътрешна синхронизация.
 • Потенциално ограничаващите ценности произтичат от страховете и тревогите ни , че няма да сме в състояние да отговорим на нуждите си. Когато се водим във вземане на решения от нашите потенциално ограничаващи ценности, ние създаваме разделение, съмнение и недоверие. Чувстваме се неловко и бързо се стресираме. Потенциално ограничаващите ценности пречат на личностното ни израстване и ни изолират от другите.

Личното майсторство се изразява в това да работим по намаляване на ограничаващите ни ценности и вярвания и по замяната им с положителни ценности и вярвания. За да правим това, ние трябва да се учим как да се справяме с вярванията си, които са основани на страхове.

Потенциално ограничаващите ценности на хората в една организация и особено на нейните лидери водят до културна ентропия. Това е количеството енергия, което се изразходва в една система от хора в непродуктивна и никому ненужна работа. Културната ентропия отразява степента, до която една организация не работи добре, хората са фрустрирани и има много вътрешни търкания. Освен ключ към справяне с такива проблеми, ценностите и културата са и ключът към това дали една организация е добра, или наистина отлична.

Според модела на Ричард Барет една личност е пълноспектърна, когато действа осъзнато от позиция на ценности, разпределени на седем нива:

 1. Оцеляване и сигурност
 2. Изграждане на хармонични взаимоотношения
 3. Изграждане на усещане за себеуважение
 4. Поддържане на фокус върху ученето и развитието.
 5. Намиране на смисъл в съществуването и постигане автентичност.
 6. Положителен принос към другите.
 7. В услуга на обществото, човечеството, планетата.

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ ЦЕННОСТИ И ПЪЛНОСПЕКТЪРНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Много организации считат, че познават организационните си ценности, но много малко наистина са наясно с личните ценности на хората си. Други познават желаните и маркетирани организационни ценности, но не познават реалните ценности, които ежедневно направляват работата на организацията, и желаните ценности, от които хората биха искали да се водят.

Затова и има няколко въпроса, които имат огромно значение за всяка организация:

 • Кои са личните ценности, от които се водят хората ни в момента? Кои са организационните ценности, от които се водят хората в организацията? Какви са съвпаденията между тях? (Колкото повече съвпадения има, толкова по-вероятно е хората истински да се идентифицират с организацията и нейната визия.)
 • Кои са организационните ценности, които хората искат да видят в бъдеще в организацията? До каква степен има съвпадение между настоящите и желаните ценности? (Пълната липса на такова показва очакване за много голяма трансформация. Съвпаденията между лични ценности и желани организационни ценности пък показват желание на хората да видят по-голямо съвпадение между това, което те са като личности, и организацията, в която работят.)
 • Какво е съотношението между ценностите, които са насочени към собствените интереси на хората и организацията, и тези, които са свързани с по-голямата картина и положителния принос към нещо отвъд собствения ни интерес?

Организация, която успява осъзнато да обхване всички важни аспекти, наричаме пълноспектърна. Според Ричард Барет хората в подобна организация действат осъзнато от позиция на ценности, разпределени на седем нива:

 1. Финансова сигурност и финансова възвръщаемост
 2. Взаимоотношения в организацията
 3. Високопродуктивни системи и процеси
 4. Адаптивност и постоянно учене и развитие
 5. Автентична и синхронизирана култура
 6. Фокус върху принос и изграждане на стратегически партньорства
 7. Устойчивост и социална отговорност

Според Михай Чиксентмихай как избираме какво правим и как подхождаме определят дали сумата от нашите дни е една безформена размазана картина, или нещо, наподобяващо произведение на изкуството. Същото се отнася и за нашите организации.

Наталия Благоева, Сертифициран консултант по Методите за културна трансформация на Barrett Values Centre, сертифициран мениджмънт консултант в областта на лидерското и организационното развитие и сертифициран професионалист в областта на развитието на таланта.